Armed Forces of Ukraine: The ballad of the infantry

October 16, 2016Filed under Film and Public Interest, NGO
views
0
comments
Advertising Agency:Tabasco, Kiev, Ukraine
Creatives:Alexander Smirnov, Jaroslav Ploshko
Director:Eli Sverdlov
Idea:Alexander Smirnov, Tabasco
Script:Alexander Smirnov, Tabasco
Operator:Dmitry Yashenkov
General Producer:Vladimir Yatsenko, Limelite
Producer:Olga Zhegulina, Tabasco
Executive Producer:Darya Andrushchenko, Limelite
1st AD:Vladislav Bolelov
AD:Liav Sverdlov
Director of Battle Scenes:Liav Sverdlov
Production Assistant:Ruslana Artemenko
Production Manager:Max Matveev
Art Directors:Mikhail Levchenko, Eugene Sazhnev
Location Manager:Valera Gumenchuk
Casting Director:Pasha Makarchenko
Casting Manager:Roma Zavertany
Stylist:Timan
Makeup:Marina Semyonova
Snow Machine:Olga Markova
Colorist:Marina Tkachenko
Speaker:Yaroslav Kucherenko
Postproduction:Dmitry Chistyak, Oleg Chistyak, Elena Vaskovskaya, Terminal FX
Composer:Tomer Biran
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|