Puma Japan Interactive Mirror: Puma Store Harajuku , Puma Store Harajuku

September 24, 2010Filed under Design and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Non-Grid, Tokyo, Japan
Creative Director:Hiroshi Koike, Koichiro Kido
Art Director:Takanori Nishi
Designer:Takanori Nishi
Director:Arata Kanbayashi
Technical Director:Masanori Mori, Noriko Matsumoto
Developer:Noriko Matsumoto, Taku Ichihara, Teruo Nakanishi, Takuya Shiraishi
System Engineer:Jun Kuriyama, Shu Takano
Assistant:Yuichiro Katsume, Tatsuya Oka
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|