Huawei U800 Gps Handset: Map In Your Hands

September 06, 2010Filed under Media and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Newsun/JWT Advertising, Guangzhou, China
Chief Creative Officer:Murphy Chou
Copywriter:Murphy Chou, Shanliang Zhang, Chaowen Zheng
Creative Director:Qu Zhang, Jing Zhou
Art Director:Qu Zhang, Xianfeng Chen, Jiahuai Fu
Accout Director:Lin Tan
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|