Sagami Rubber Industries Contraceptive: Love Distance

December 14, 2009Filed under PR and Health, Beauty, Pharmaceutical
views
0
comments
Creative Director:Naoki Ito
Art Director:Naoki Ito
Copywriter:Naoki Ito
Planner:Naoki Ito, Atsuki Yukawa, Masaki Endo, Masaki Endo, Masaki Endo, Qanta Shimizu, Qanta Shimizu, Qanta Shimizu, Takayuki Rokutan, Takayuki Rokutan, Takayuki Rokutan
Total Producer:Atsuki Yukawa
Producer (Film):Atsuki Yukawa
Producer(Web):Masaki Endo, Qanta Shimizu, Takayuki Rokutan
Technical Director:Masaki Endo, Qanta Shimizu, Takayuki Rokutan
Flash Developer:Masaki Endo, Qanta Shimizu, Takayuki Rokutan
Designer:Saiko Kamikanda, Atsushi Fujimaki, Takeshi Yoshimori
Designer[web]:Saiko Kamikanda, Saiko Kamikanda, Atsushi Fujimaki, Atsushi Fujimaki, Takeshi Yoshimori, Takeshi Yoshimori
System Engineer:Jun Kuriyama, Jun Kuriyama, Takuho Yoshizu, Takuho Yoshizu, Masanori Mori, Masanori Mori
Production Manager:Jun Kuriyama, Takuho Yoshizu, Masanori Mori
Flash Developers:Kenichi Takahashi, Hiroaki Kitamura, Hiroki Hara, Yukihiro Sasae, Mio Yamashita
Device Producers:Seiichi Saito, Hiroyuki Hori, Katsuhiko Harada, Masanori Mori, Noriko Matsumoto
Logo Designer:Shigeki Yuriko Yamane, Takahisa Mitsumori
Sound Designer:Shigeki Yuriko Yamane, Takahisa Mitsumori
Photographer:Kenshu Shintsubo, Teruyo Murayama, Mayumi Aota, Fukiko Konno, Yasuko Ishiyama
Retoucher(Background Image):Kenshu Shintsubo, Teruyo Murayama, Mayumi Aota, Fukiko Konno, Yasuko Ishiyama
Make Up(Background Image):Kenshu Shintsubo, Teruyo Murayama, Mayumi Aota, Fukiko Konno, Yasuko Ishiyama
Make Up(Backgro:Kenshu Shintsubo, Teruyo Murayama, Mayumi Aota, Fukiko Konno, Yasuko Ishiyama
Director:Kan Eguchi
Cameramen:Takahiro Konomi, Hidenori Kogo, Naoki Goya
Documentary Cameramen:Kinya Tsukamoto, Hiroyo Morita
Lighting Director:Kimitaka Kajihara
Production Managers:Tetsuji Isayama, Shuta Shimmyo, Akane Miyaki, Makiko Kubota, Hiromasa Sasaki, Kunimas
Video Engineers:Eitaro Yamamoto, Hiroyuki Watanabe
Coordinator:Yuji Iwatani, Toshikatsu Yamamoto, Kenichi Asaura, Keisuke Ohta, Kazune Masutomi
Lighting Operator:Yuji Iwatani, Yuji Iwatani, Toshikatsu Yamamoto, Toshikatsu Yamamoto, Kenichi Asaura, Kenichi Asaura, Keisuke Ohta, Keisuke Ohta, Kazune Masutomi, Kazune Masutomi
Editor:Yuji Iwatani, Toshikatsu Yamamoto, Kenichi Asaura, Keisuke Ohta, Kazune Masutomi
Mixer:Yuji Iwatani, Toshikatsu Yamamoto, Kenichi Asaura, Keisuke Ohta, Kazune Masutomi
Driver:Sei Bessho, Sei Bessho, Yuji Iwatani, Yuji Iwatani, Satoshi Kaneko, Satoshi Kaneko, Motozumi Kitsunai, Motozumi Kitsunai, Maiko Ohta, Maiko Ohta, Shigeki Adac, Shigeki Adac
Trainer:Sei Bessho, Sei Bessho, Sei Bessho, Yuji Iwatani, Yuji Iwatani, Yuji Iwatani, Satoshi Kaneko, Satoshi Kaneko, Satoshi Kaneko, Motozumi Kitsunai, Motozumi Kitsunai, Motozumi Kitsunai, Maiko Ohta, Maiko Ohta, Maiko Ohta, Shigeki Adac, Shigeki Adac, Shigeki Adac
Pr:Koji Torigata, Ryota Sugawara, Koji Tanaka, Yoshitada Hirobe
Cast:Iori Abeno (A Woman), Iori Abeno (A Woman), Shohei Kawasaki (A Man), Shohei Kawasaki (A Man)
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
:|