Japan Committee For Unicef Download Donation Serivce: Happy Birthday Download For Children

October 20, 2009Filed under Integrated and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Hakuhodo, Tokyo, Japan
Executive Creative Director:Hironobu Yoshida
Creative Director:Hideaki Ohki, Shohei Hashimoto, Naomi Yamashita
Copywriter:Takahiro Hosoda
Art Director:Junpei Fujita
Press Release Director:Naoto Yoshida, Ryunosuke Goto
Account Supervisor:Shunsuke Ishii, Yasushi Kohara, Yuichi Matsumoto, Keiko Nakamura, Takeshi Maruyama
Producer:Atsuki Yukawa, Takehiro Ikuta, Kohei Suetani, Masanori Suganuma
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|