Japan Committee For Unicef Download Donation: Happy Birthday Download , Happy Birthday Download

October 20, 2009Filed under Media, Public Interest, NGO and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Hakuhodo, Tokyo, Japan
Account Director:Keiko Nakamura
Media Account Supervisor:Takeshi Maruyama
Executive Manager:Yuichi Matsumoto
Creative Director:Shohei Hashimoto, Hideaki Ohki, Naomi Yamashita
Copywriter:Takahiro Hosoda
Art Director:Jumpei Fujita
Executive Creative Director:Hironobu Yoshida
Account Supervisor:Shunsuke Ishii, Yasushi Kohara
Pr:Naoto Yoshida, Ryunosuke Goto
Assistant General Manager:Koji Ogawa
Director:Nobuyuki Yonemoto, Kei Kanzaki
Producer:Atsuki Yukawa, Takehiro Ikuta, Kohei Suetani, Masanori Suganuma
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|