Uniqlo Calendar: Calendar

June 10, 2009Filed under Film and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Projector, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Puzzle, Tokyo, Japan
Creative Director:Koichiro Tanaka
Copywriter:Koichiro Tanaka
Art Director:Takashi Kamada
Agency Producer:Yuuri Ogawa, Shinichi Saeki
Advertiser's Supervisor:Kentaro Katsube, Ken Kanetomo
Director:Hiroyuki Kojima, Tochka "Kazue Monno+Takeshi Nagata "
Producer:Gyosei Okada, Nozomu Naito, Shinjiro Ono
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|