Fastretailing Co. Clothing: Uniqlo March

September 10, 2008Filed under Online and Fashion, Clothing, Footwear
views
0
comments
Advertising Agency:Gt, Tokyo, Japan
Creative Director:Naoki Ito
Art Director:Naoki Ito
Planner:Naoki Ito, Atsuki Yukawa, Masaki Endo, Qanta Shimizu, Takayuki Rokutan
Photographer:Kenshu Shintsubo
Technical Directors:Qanta Shimizu, Yuma Murakami
Designers:Saiko Kamikanda, Takeshi Yoshimori
Flash Developers:Shin Yamaharu, Hidenori Chiba, Hiroyuki Hori, Kosuke Sagara
System Engineers:Hiroyuki Hanai, Koichi Arakawa
Movie Encoding:Noriko Matsumoto
Blog Widget:Hiromitsu Ishibashi
Assistant:Seitaro Miyachi
Html:Taku Ichihara
Production Manager(Movie):Shuta Shimmyo, Naoki Ishikawa, Yuta Komatsu
Technical Director(Movie):Takashi Chiba
Video Engineer:Tsuyoshi Takahashi
Client Supervisor:Kentaro Katsube, Shuhei Eguchi
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|