Pioneer Corporation Car Navigation Service: Geoglyphs Of Tokachi

July 21, 2008Filed under Promo and Automotive
views
0
comments
Advertising Agency:Adk, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Drill, Tokyo, Japan
Planning Director:Ikutaro Miura
Media Coordinate Director:Toshiaki Yokomi, Kiyoshi Tsujimoto
Movie Producer:Akira Ohishi, Hidekatsu Nagasawa
Movie Director:Akito Sakaino
Interactive Producer:Katsushi Kurigami
Interactive Director:Hideo Hara
Mayor:Kazuhiro Mizusawa
Farmer:Tsutomu Yamamoto, Minoru Tsukada, Mamoru Sanbongi, Masayuki Nihei
Creative Director:Morihiro Harano, Osamu Enari
Account Director:Toru Niimi
Account Team Leader:Takayuki Fukunaga
Account Executive:Hiroyuki Suzuki, Naoto Ohhira, Hisataka Takenaka
Producer:Jun Nishida
Director:Tomoyuki Hirota
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|