Uniqlo Fashion Retailer: Uniqlo Jump

September 09, 2007Filed under Media and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Projector, Tokyo, Japan
Director:Shingo Abe, Tochika, Ryo Inoue, Hideaki Fukui, Ayako Matsushima, Hiroyuki Nagatake
Producer:Hiroyuki Kojima, Hiroshi Takahashi, Kazuhiko Kameda
Executive Creative Director:Yoshiaki Nagasaki
Client Supervisor:Kentaro Katsube, Ken Kanetomo
Stylist:Tomoko Yano
Art Director:Takayuki Sugihara
Flash Designer:Yoshihiro Toda
Production Manager:Emiko Oikawa
Pr:Koji Torigata, Ryota Sugawara
Sound Production:Syn Entertainment
Photographer:Munetaka Tokuyama, Susumu Nagahiro, Takuji Onda, Hiroaki Muranaka
Creative Director:Koichiro Tanaka
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|