Matsushita Electric Industrial Oxyride Battery: Manned Flight

December 20, 2006Filed under Film and House, Garden, Pets
views
0
comments
Advertising Agency:Hakuhodo, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Hat, Tokyo, Japan
Executive Creative Director:Q., Ltd, Takeshi Yoshida, Yusuke Tanaka
Creative Director:Katsunori Tsuyama, Satoru Yokoyama, Toshikazu Ieda
Copywriter:Toshiya Inoue, Kan Ishii, Kosuke Masuda
Account Supervisor:Yasuo Endo, Junichi Sawaguchi, Fumio Onchi
Advertisers Supervisor:Toshiya Inoue
Director:Kaoru Yamaguchi
Producer:Yasuyuki Oka, Toru Sugawara, Shoji Matsui
Lighting Cameraman:Hisao Hashimoto
Editor:Akio Nochi, Shigeru Sasaki
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|