Sony Marketing Of Japan W.Walkman: W.Walkman

October 10, 2003Filed under Online and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Tyo Interactive Design, Tokyo, Japan
Creative Director:Junichi Suzuki, Koji Hiroyoshi, Kenji Morimoto
Copywriter:Takeo Nakazawa
Art Director:Shingo Ohno
Account Executive:Tomoya Okamoto, Yusaku Tajuta
Advertiser's Supervisor:Yuzuru Hanai
Designer:Shingo Ohno, Yukihiro Kogure, Yoshihiro Tashiro
Technical Director:Tomoyuki Tada, Kenichi Terabayashi, Yusuke Ikewada
Director:Shingo Ohno
Producer:Ami Mitsumatsu, Shinji Onishi
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|